HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Dương Phương Đông - Chủ tịch

2. Bà Bùi Hồng Diệp - Thành viên

3. Ông Nguyễn Sơn Lâm - Thành viên

 

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Dương Phương Đông - Tổng Giám đốc

2. Bà Bùi Hồng Diệp - Phó Tổng Giám đốc